arqiteqturuli leqsikoni

ხაზინა – საგანძური, სალარო, საუნჯე, საჭურჭლე; განძეულის შესანახი საგანგებო სათავსი.

ხანაგა (სპარს) – 1. ძვ. ობოლტა ქვრივთა თავშესაფარი სახლი. 2. დერვიშების სახლი სპასეთში.

ხანდაკი – გზის ვაკისიდან ზედაპირული წყლის გადასაყვანად მოწყობილი არხი რკინიგზისა და შარაგზის გაყოლებით.

ხანება _ საკულტო და სამოქალაქო ნაგებობათა ჯგუფი აზერბაიჯანში.

ხანძრის საწინააღმდეგო კედელი – ბრანდმაუერი, ცეცხლამრიდი კედელი; ცეცხლგამძლე კედელი, რომელიც გამოყოფს სათავსების გარკვეულ ჯგუფს და გამიზნულია ხანძრის გავრცელების დასაბრკოლებლად.

ხარაჩოები – ფალანგი; ხის ან ანაკრები ლითონის დროებითი სუბსტრუქცია, რომელიც შედგება ვერტიკალური დგარებისა და ფიცარფენილისაგან და რომელიც დიდ სიმაღლეზე სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საშუალებას იძლევა.

ხარგა – ნაბდით დახურული კარავი.

ხარისხედი – მექონოთი; შეკიბული ნაგებობა, ბაქანი.

ხარისხი – 1. ზეძირკველი, ცოკოლი; საძირკველსა და კედელს შორის მოქცეული შეკიბული მიწისზედა ნაწილი. 2. სტილობატი; შენობის საყრდენი შეკიბული ბაქანი. 3. მენაკი, მენიაკი; მღვდელმთავრის, ეპისკოპოზის შემაღლებული საჯდომი ეკლესიაში.

ხარიხა – 1. გარანგი; გადასავარდნ ადგილზე, აივანზე, სახურავზე და მისთ. გადებული ძელი – მოაჯირი. 2. აყარი, კადონი, ჭოგრი, ქანდარა; განივად გადებული ძელი.

ხარო – ძვ. ქვითკირით ამოყვანილი ორმო, სადაც ხორბალი ინახებოდა.

ხატორიული კაპიტელი – ეგვიპტური ქალღმერთის – ხატორის თავის გამოსახულებით შემკული კაპიტელი.

ხელოვნება – საზოგადოებრივი შემეცნების ერთ-ერთი ფორმა. მისი სპეციფიკური თავისებურებაა სინამდვილის მხატვრულ სახეებში ასახვა.

ხელოვნების სინთეზი – არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების სხვადასხვა სახის ნაწარმოებთა ორგანული ურთიერთკავშირი, დაფუძნებული სტილისტური მონაცემების ერთიანობაზე, მასშტაბებისა და პროპორციების თანწყობაზე, მთავარი მიზნის – წამყვანი იდეის გამოვლინებაზე.

ხიდი – მდინარის, ხევის, არხის და მისთ. ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადასაყვანი ერთ ან მრავალმალიანი ნაგებობა.

ხიდის ბურჯი – კუთხი; ხიდის საყრდენი კონსტრუქცია.

ხიმინჯი – მიწაში ჩასობილი ბოძი, რომელიც შენობის დატვირთვებს გრუნტს გადასცემს.

ხმის საიზოლაციო შრე – კედლის ან სართულშუა გადახურვის სიზრქეში საგანგებო მასალის შრე, რომელიც აბრკოლებს ხმის გასვლას ერთი სათავსიდან მეორეში.

ხოკერული თაღი – კოლოფა თაღი; სამი (სამცენტრიანი თაღი) ან ხუთი ცენტრიდან მოხაზული რკალის ფორმის თაღი.

ხუროთმოძღვარი – არქიტექტორი; სპეციალისტი ხუროთმოძღვრების (არქიტექტურის) დარგში.

ხუროთმოძღვრება – 1. არქიტექტურა; შენობის, ნაგებობის და მათი კომპლექსების მშენებლობის ხელოვნება, რომელიც გამიზნულია საზოგადოების საყოფაცხოვრებო და იდეურ-მხატვრული მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად და რომელიც მთელი თავისი არსებობის მანძილზე დამოკიდებულია საზოგადოების საწარმოო ძალებისა და ურთიერთობის განვითარებაზე. არქიტექტრურის ნაწარმოებში მთავარი ამოცანა – პრაქტიკული და უტილიტარული მოთხოვნის დაკმაყოფილება მჭიდრო კავშირშია მხატვრულ შემოქმედებასთან. 2. არქიტექტურა; არქიტექტურული კომპოზიციის ხასიათი, ნაგებობის მხატვრული სახე.

 


 

 

 

 


megobari saitebi

   

23.09.2014