afxazeTi Tori leCxumi samcxe-javaxeTi qarTli (Sida)
aWara TrialeTi mTiuleTi svaneTi (zemo) xevi
gudamayari TuSeTi mesxeTi svaneTi (qvemo) xevsureTi
guria imereTi raWa fSavi  
erwo-TianeTi kaxeTi samegrelo qarTli (qvemo )  
xaSuri qareli java kaspis raioni mcxeTis raioni duSeTi axalgori

javis raioni xaSuris raioni qarelis raioni goris raioni

kaspis raioni mcxeTis raioni duSeTis raioni axalgoris raioni

 

   

28.08.2014