ჩვენი ვებ-გვერდის გალერეაში წარმოდგენილი იქნება ის ფოტო-, ვიდეო-  და სხვა მასალა ძეგლების შესახებ, რომელიც არ განთავსდა უშუალოდ ძეგლების აღწერილობაში.

ამჟამად გალერეა  შექმნის პროცესშია.buneba
Content
Zeglebi

Bagrati

 

qalaqebi
Content
arqeologia
Content
xelovneba
Content
eTnografia
Content
istoriuli fotoebi
Content
gamoCenili moRvaweebi
Content
sxva
Content

 

 

FRIENDLY SITES

 
   

18.02.2013